Hyresavtal

§1 – ALLMÄNNA VILLKOR
Den part som utnyttjar tjänsten betecknas fortsättningsvis hyresman och PV-Uthyrning AB betecknas uthyrare.

Om inget annat skriftligen avtalats gäller följande villkor och vid var tid gällande prislista för varje hyresavtal, offert, överslag eller tjänst som avtalas med PV-Uthyrning AB.

Alla offerter och priser gäller under 4 veckor och under förutsättning att avtalade tjänster kan utföras under normal arbetstid.

Om inget annat anges gäller alla priser exklusive moms, förbrukning, försäkring och miljöavgifter.

Uthyraren har rätt att när som helst få tillgång till hyresobjektet för inspektion.

§2 – HYRESAVTALETS VARAKTIGHET
Hyresavtalet tar sin början från och med det datum hyresobjektet lämnar uthyrarens anläggning – till och med den dag då hyresobjektet meddelas vara klart för avhämtning samma dag, eller den dag hyresmannen avlämnar hyresobjektet vid uthyrarens anläggning.
Om hyresobjektet meddelas vara klart för avhämtning senast 07.00 räknas denna dag inte som hyresdag.

Den dagliga hyran beräknas för hela hyresperioden – oavsett om hyresobjektet används eller ej. Avtalet baseras på 5 dagars arbetsvecka med 7,5 timmars arbete per dag – om inget annat anges i prislistan. Vid användning under mer än 7,5 timmar per dag debiteras en extra hyresdag per påbörjad period om 7,5 timmar.

Om hyresobjektet används på lördagar och/eller söndagar och helgdagar ska dessa dagar räknas som hyresdagar.

Om uthyraren erhåller hyresobjektet i retur före kl. 08.00 räknas återlämningsdagen inte som hyresdag.

Vid uthyrning av släpvagnar/trailers och containrar beräknas alltid kalenderdagar.

Vid all uthyrning till privatkunder beräknas alltid kalenderdagar.

§3 – HYRESMANNENS ÅTAGANDEN
Hyresmannen åtar sig fullt ansvar för hyresobjektet under hyresperioden. Detta ansvar omfattar alla typer av skador, stöld och skadegörelse samt skador på hyresmannens och tredje parts person eller egendom.

Hyresmannen ansvarar för att hyresobjektet placeras och användas i enlighet med gällande föreskrifter, lagar, säkerhetsföreskrifter, väg- och trafikförordningar, märkningskrav etc.

Hyresobjekt som kräver förarbevis får endast användas av personer med giltigt förarbevis.

Transportkostnader debiteras hyresmannen och beräknas enligt gällande priser eller offert.

Hyresmannen har rätt att hämta och lämna hyresobjekt vid uthyrarens avdelningar, varvid hyresmannen bär det fulla ansvaret för lastning, lossning och transport.

Hyresmannen är skyldig att inkomma med eventuella klagomål inom 12 timmar efter leverans/utlämning i händelse av fel och brister på hyresobjektet. Senare reklamationer saknar rättslig verkan.

Hyresmannen betalar alla kostnader för montering, demontering och drift – inklusive alla kostnader för bränsle, smörjmedel, elektricitet och liknande. Som smörjmedel får endast av uthyraren angivna typer och kvaliteter användas.
Eventuella saknade eller skadade verktyg, hjälpmedel, stödplattor, kablar, nycklar etc. ersätts av hyresmannen till nypris.

Hyresmannen bär fullt ansvar och riskför att elinstallationer samt vattentillförsel och/eller avlopp på hyresmannens eller annans fastighet är i korrekt skick och har tillräcklig kapacitet. Eventuella åtgärder för att avhjälpa brister betalas av hyresmannen.

Hyresmannen får inte utföra reparationer eller ändringar på hyresobjektet. Reparationer under hyrestiden får endast utföras av uthyraren eller av uthyraren anvisad reparatör.
Hyresmannen är ansvarig för eventuella skador som uppstår på hyresobjektet vid reparationsarbete i strid mot vad som anförts ovan.

Hyresmannen är under hyresperioden skyldig att utföra säkerhetskontroller och dagligt driftmässigt underhåll av utrustning – däribland kontroll av vätskenivåer, laddning av batterier, regelbunden rengöring, etc. Hyresmannen har under hyresperioden ansvar för att hyresobjektet får korrekt service. Detta sker genom kontakt med PV-Uthyrning AB som meddelar servicebehov.

Utlåning eller vidareuthyrning till tredje part får inte ske utan uthyrarens skriftliga medgivande. Hyresobjektet får inte flyttas till en annan adress/arbetsplats än den som anges i hyresavtalet utan uthyrarens skriftliga medgivande.

Hyresmannen får under inga omständigheter låta hyresobjektet lämna Sverige utan uthyrarens skriftliga medgivande.

Hyresmannen är skyldig att returnera hyresobjektet vid hyresperiodens utgång, rent och i samma skick som när det togs emot – vilket innebär att inga skador, fel och/eller brister förekommer. Om skador, fel och/eller brister konstateras hos det återlämnade hyresobjektet är hyresmannen skyldig att ersätta åtgärdande av dessa.

Hyresmannen har inte rätt att kräva skadestånd för förlust till följd av användning av hyresobjektet, inklusive driftuppehåll och utebliven vinst. Eventuella kostnader på grund av driftavbrott i samband med fel eller haveri på hyresobjektet är följaktligen irrelevanta för uthyraren.

Hyresmannen är skyldig att lämna korrekt faktureringsinformation – inklusive organisationsnummer, företagsnamn, adress och e-postadress. Det är hyresmannens ansvar att informationen är korrekt och att e-post med fakturor, eventuella betalningspåminnelser eller annan information från uthyraren anländer.

§4 – UTHYRARENS ÅTAGANDEN
Uthyraren är skyldig att leverera hyresobjektet vid hyresperiodens början, i rent, funktionsdugligt och lagstadgat skick.

Uthyraren ska inspektera hyresobjektet inom en rimlig tid efter att det har återlämnats till uthyrarens lokaler.

Uthyraren har rätt att justera hyresavgiften i händelse av ändringar av offentliga skatter och avgifter.

§5 – FÖRSÄKRING
Hyresmannen ansvarar för att hyresobjektet är försäkrat under hela hyresperioden. Försäkring för brand och stöld i enlighet med försäkringsbolagets villkor ska tecknas hos uthyraren. Premien beräknas som ett risktillägg motsvarande 6 % av bruttopriset per enhet.

Täckningsområdet är Sveriges fastland.

Risktillägget beräknas baserat på kalenderdagar.

Försäkringen täcker inga förluster av produktionstid eller vinst och inte heller andra indirekta förluster.

Uthyrarens försäkring omfattar inte transport med hyresmannens fordon.

Skador orsakade genom uppsåt, grov vårdslöshet eller annan ovarsam handling från hyresmannens sida täcks inte av försäkringen, utan ansvaret bärs helt av hyresmannen.

Skador orsakade av hyresobjektet, som oljespill, beläggningsskador etc. täcks inte av försäkringen.

Skador på hyresobjektet ersätts till återanskaffningsvärdet.

§5.1 – RISK OCH ANSVAR
Uthyraren ska under hyresperioden hålla hyresobjektet tillräckligt försäkrat mot brand och stöld.

Vid hyra av hyresobjektet täcker risktillägget i sig risken för brand- och stöldskador, se §6.
Hyresmannen är ansvarig för alla andra skador, inklusive vandalisering, vattenskador, olyckshändelser, storm och oförutsebara skador. Hyresmannen bär det fulla ansvaret för eventuella kostnader som uthyraren åsamkas i sådana fall.

Hyresmannen bär det fulla ansvaret för skador på hyresobjektet till följd av hyresmannens grova vårdslöshet, avsiktliga försummelse eller brott mot åtaganden som framgår av dessa villkor.

§5.2 RISK OCH ANSVAR – HYRESMANNENS ÅTAGANDEN
Alla typer av skador måste meddelas uthyraren och eventuellt polis (vid stöld och vandalisering) inom 24 timmar efter händelsen.
Hyresmannen ska (vid stöld eller skadegörelse) säkerställa att polisanmälan skickas till uthyraren inom 14 dagar efter anmälan. I annat fall bär hyresmannen hela kostnaden för reparation eller inköp av nytt material.

Hyresmannen måste fylla i en skadeanmälan med information om skadedatum, skadeplats och skadeorsak. Om denna information inte meddelas uthyraren i rätt tid faktureras kostnaderna för skadan/stölden i sin helhet.

När hyresmannen meddelat uthyraren att hyresobjektet är klart för avhämtning bär hyresmannen ansvaret för hyresobjektet under 24 timmar eller fram till slutet av nästa arbetsdag, om inget annat överenskommits vid tidpunkten för återlämning.

Hyresmannen är skyldig att teckna företags- och arbetsskadeförsäkring.

§5.3 FÖRSÄKRING SOM TECKNAS AV HYRESMAN
Försäkringspremien kan i specifika fall och efter skriftligt godkännande helt eller delvis bortfalla – om hyresmannen kan visa att han har tecknat en försäkring för hyrd utrustning som minst motsvarar den försäkring som ges av PV-Uthyrning AB. Hyresmannen måste överlämna bevis på att försäkringen är i kraft och att premien betalats.

Hyresmannen är under alla omständigheter skyldig att teckna företags- och arbetsskadeförsäkring.

§6 – SJÄLVRISK
För alla skador som täcks av försäkringen (brand- och stöld) bär hyresmannen en självrisk i enlighet med tabellen nedan Självrisken är beräknad på restvärdet per hyresobjekt vid totalskada eller konstaterad förlust.

Nyvärde för material Självrisk per enhet
kr 0 – 15.000 kr 5.000
kr 15.001 – 25.000 kr 10.000
kr 25.001 – 50.000 kr 15.000
kr 50.001 – 200.000 kr 25.000
kr 200.001 – 400.000 kr 35.000
kr 400.001 – 600.000 kr 45.000
kr 600.001 – 800.000 kr 55.000
kr 800.001 – kr 75.000

Hyresmannen bär det fulla ansvaret för skador till följd av hyresmannens grova vårdslöshet, avsiktliga försummelse eller brott mot åtaganden som framgår av dessa villkor.

§7 – PRISER
Om inget annat skriftligen avtalats gäller alla priser exklusive moms, förbrukning, försäkring och miljöavgifter.

Tillbehör (slangar, kablar, etc.) ingår inte i priset utan betalas separat – inget annat skriftligen avtalats.

När hyresobjektet återlämnas fylls det med bränsle, olja och smörjmedel samt rengörs på hyresmannens bekostnad.

§8 – BETALNINGSVILLKOR
Betalningsvillkoren är kontant netto – om inget annat separat avtalats med uthyraren.

I händelse av försenad betalning debiterar uthyraren dröjsmålsränta per påbörjad hyresdag enligt räntelagen.

Uthyraren debiterar också en påminnelseavgift, som för närvarande uppgår till kr 100,00 per skickad påminnelse, samt eventuellt kompensationsbelopp enligt gällande lag.
Efter eventuellt meddelande om överlämning till inkasso översänds ärendet i sin helhet till inkasso, varefter omkostnader och räntor debiteras i enlighet med tillämplig lag.

Uthyraren skickar fakturor och eventuella påminnelser till den e-postadress som hyresmannen angivit, om inget annat skriftligen avtalats.

Eventuella meningsskiljaktigheter/tvister mellan hyresman och uthyrare – eller eventuella motkrav från hyresmannens sida, berättigar inte hyresmannen att underlåta att betala fakturerade belopp.

Eventuella utlovade rabatter gäller endast vid betalning i rätt tid – efter förfallodagen inkrävs utlovad rabatt.

Om betalningsvillkoren inte uppfylls har uthyraren rätt att avhämta hyresobjektet på hyresmannens bekostnad.

§9 – TRANSPORT
Uthyrarens transportpriser är beräknade med utgångspunkt från att transport kan ske på ett stabilt och jämnt underlag, utan behov av mobilkran, körplåtar eller liknande.
Om detta inte är möjligt måste hyresmannen påräkna förhöjd transportavgift.

Hyresmannen bör vara uppmärksam på polisens krav att hyresmannen ska sörja för nödvändig avspärrning av allmän väg senast 48 timmar före uppställning av utrustning.

Om det i samband med leverans vid avtalad tid, och av orsaker som inte kan hänföras till uthyraren, uppstår väntetid innan lossning kan ske kommer denna väntetid att faktureras hyresmannen.

Om hyresobjektet inte kan tas emot enligt avtal på avlämningsplatsen betalar hyresmannen transportkostnaderna.

§10 – TILLÄMPLIG RÄTT OCH FORUM FÖR TVIST
Tvister som uppstår inom ramen för hyresavtalet ska avgöras i enlighet med vid var tid gällande dansk lag. Forum för tvist är den rättsliga myndigheten i Ystad.

§11 – FÖRBEHÅLL
Hyresvillkoren kan ändras när som helst utan förvarning.

Aktuella hyresvillkor meddelas på www.pv-uthyrning.se.

Vi gör förbehåll för eventuella tryckfel och prisändringar samt för felaktiga illustrationer och tekniska data. Inga krav kan göras gällande baserat på data eller illustrationer.

Varje order accepteras med förbehåll för force majeure, inklusive krig, mobilisering, civila oroligheter, naturkatastrofer, strejker och lockouter, uteblivna leveranser från underleverantörer, bristande transportmöjligheter och varje annan händelse som förhindrar eller begränsar PV-Uthyrning AB möjlighet att leverera eller tillhandahålla den aktuella tjänsten.

PV-Uthyrning AB utför löpande kreditbevakning och uppdatering av företagsinformation från kreditvärderingsinstitut som godkänts av Datainspektionen.

§12 – COOKIES- OCH INTEGRITETSPOLICY

Inledning

När du besöker vår webbplats samlas information om dig som kan användas för att anpassa och förbättra innehållet och öka värdet av de annonser som visas på sidan. Om du inte vill samla information ska du ta bort dina cookies (se anvisningar) och undvika ytterligare användning av

webbplatsen. Nedan har vi utarbetat vilken information som samlas in, deras syfte och vilka tredje parter som har tillgång till dem.

Cookies
Webbplatsen använder “cookies”, som är en textfil som lagras på din dator, mobil eller mobil. På samma sätt för att erkänna det, kom ihåg inställningar, utföra statistik och rikta in annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod, t.ex. virus.

Det är möjligt att radera eller blockera cookies. Se instruktioner på www.minecookies.org/cookiehandtering/.

Om du tar bort eller blockerar cookies kan eventuella annonser bli mindre relevanta för dig och förekomma oftare. Dessutom kan du riskera att webbplatsen inte fungerar korrekt och att det finns innehåll som du inte kan komma åt.

Webbplatsen innehåller inte cookies från tredje part.

Integritetspolicy

General
Personlig information är någon form av information som till viss del kan tillskrivas dig. När vi använder vår webbplats samlar vi in ​​och bearbetar en mängd sådana uppgifter. Detta händer till exempel. av alm. Få tillgång till innehåll genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev, delta i tävlingar eller enkäter, registrera dig som användare eller abonnent, annan användning av tjänster eller göra förfrågningar / inköp via webbplatsen.

Vi samlar vanligtvis och bearbetar följande typer av information: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer. I den utsträckning du uttryckligen samtycker till detta och till och med anger informationen kommer du också att behandlas: Namn, telefonnummer, e-postadress, leveransadress. Detta kommer normalt att vara kopplat till skapandet av frågor eller inköp.

PV-Uthyrning AB registrerar och behandlar därför personlig information om dig som du anger, till exempel när du:

– Skapar ett hyra eller köp
– Registrera dig för ett nyhetsbrev
– Skapar ett konto
– Delta i en tävling
– skickar en fråga, klagar eller ger oss feedback, eller
– För övrigt lämnas personlig information till oss via webbplats eller på annat sätt.

Genom att lämna in personuppgifter accepterar du att PV-Uthyrning AB behandlar personuppgifter, inklusive PV-Uthyrning AB:

– Registrerar de personuppgifter du tillhandahåller.
– Registrerar information om hyror / inköp du gör.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är ditt samtycke.

Säkerhet
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att dina data från att oavsiktligt eller olagligt bort, publicerat, förlorade, försämrad eller obehörigt röjande, missbruk eller annan behandling i strid med lagen.

Ändamål
Informationen används för att identifiera dig som användare och visar annonser eller erbjudanden som är mest sannolikt att vara relevant för dig att spela in dina inköp och betalningar, samt att tillhandahålla de tjänster du har begärt, såsom . att skicka ett nyhetsbrev. Dessutom använder vi informationen för att optimera våra tjänster och innehåll.

Lagringsperiod
Informationen hålls för den lag som tillåts och vi tar bort dem när de inte längre är nödvändiga. Perioden beror på informationens art och
bakgrunden för lagring. Det är därför inte möjligt att ange en allmän tidsram för när informationen raderas.

Upplysande av information

Data om din användning av webbplatsen, vilka annonser du får och om någon, klicka på, geografiskt läge, kön och ålderssegment etc. lämnas ut till tredje part i den mån denna information är känd. Du kan se vilka tredje parter som finns i avsnittet “Cookies” ovan. Informationen kan användas för att rikta in någon annons.

Dessutom använder vi ett antal tredje parter för att lagra och bearbeta data. Dessa handlar endast om information på vår vägnar och får inte användas för egna ändamål.

Upplysande av personlig information, t.ex. namn och e-post, etc. kommer bara att hända om du godkänner det. Vi använder endast datoranvändare i EU eller i länder som kan ge din information tillräckligt skydd.

PV-Uthyrning AB säljer inte din personliga information till tredje part.

PV-Uthyrning AB lagrar inte information om dina betalningsalternativ, till exempel kortnummer på betalkort eller liknande.

Insikter och klagomål
Du har rätt att veta vilken personlig information vi behandlar om dig. Du kan också invända mot användningen av information när som helst. Du kan också återkalla ditt samtycke till att behandla information om dig. Om informationen som behandlas om dig är inkorrekt har du rätt att rätta eller ta bort. Förfrågan kan göras till: info@pv-uthyrning.se. Om du vill klaga på vår behandling av din personliga information har du också möjlighet att kontakta www.datainspektionen.se.

Data Responsible:

PV-Uthyrning AB

Stuvaregatan 5

27 155 Ystad

Org. nr.:559023-0420